Vyučování

Boží království na zemi

Co se děje v duchovním světě, když uctíváme Boha? Jaký dopad to má na náš život a na životy blízkých či na město a národ, ve kterém žijeme? Veliký v každém ohledu. Při uctívání se realizuje velký projekt, který vychází z Božího srdce a to je nebe na zemi. Zní to možná velikášsky, ale právě za to se modlíme vždy, když říkáme modlitbu Páně. V nebi se děje uctívání před Božím trůnem nepřetržitě (Zj 4,8). O co více Pán touží, aby i na zemi probíhalo nebem inspirované uctívání Boha ve dne i v noci. Pokud obklopíme Pána pravým uctíváním, dochází k silné demonstraci Boží slávy na zemi, zjevuje se Boží moc a přítomnost a lidé jsou osvobozováni k poznání pravdy.

David jako uctívač Hospodina

Král David znal mocnou Boží přítomnost při uctívání, vždyť to byl pravý ctitel, který odhodil svou královskou hodnost, když přinášel schránu smlouvy do Jeruzaléma.K Křepčil u toho jako blázen. Sám říká, že před Bohem, který mu dal královskou hodnost takto dováděl. Miloval Boží přítomnost. Tehdy Boží přítomnost reprezentovala schrána smlovy.

Ustanovení Davidova stánku

David schránu umístil do stánku, který pro ni postavil. Stánek není v Bibli podrobně popsán, ale s největší pravděpodobností to byl prostý stan, kde byla umístěná schrána a to bez opony, bez nádvoří a bez složitého uspořádání, které bylo ve stánku Mojžíšově a Šalomounově chrámu. David ustanovil přes 4000 uctívačů, kteří drželi služby chval před Boží schránou a neustále přinášeli Bohu oběti chvály a klaněli se Hospodinu (1Pa 25,1-8; 1 Pa 23, 5).

Po Davidovi

Po smrti Davida pravděpodobně tato bohoslužba ustala, ale Boží nařízení chval zůstávalo (2Pa 29,25), a proto Chizkijáš i Ezdráš uctívali Hospodina podle řádu Davida (2Pa 29,27-30; Ezd 3).

Obnova Davidova stánku

Prorok Ámos na konci své prorocké knihy přináší slovo od Boha o obnově Davidova stánku: "V onen den postavím padající Davidův stánek a jeho trhliny zazdím, opravím, co je na něm pobořeno, a zbuduji jej jako za dnů dávných." (Ámos 9,11). Je zajímavé, že Pán neříká, že obnoví Mojžíšův stánek, nebo Šalomounův chrám, ale Davidův stánek. Je to právě proto, že Davidův stánek byl podle novosmluvního modelu, můžeme tedy říci, že byl podle nebeského vzoru. Židé ve stánku přijali zjevení o tom, že spása je i pro pohany a proto je zvali až do svatyně, kam samozřejmě žádný pohan nesměl vstoupit. V době Davida však k němu zřejmě přicházeli i pohané a hleděli na Boží nádheru. Probíhalo tam prorocké vyhlašování Božího království nad pohanskými národy. Písně, které se tam zpívaly zjevovaly Boha, byly to písně inspirovany nebem. Už první píseň, která se tam zpívala zmiňovala přístup pohanských národů k Bohu (1Pa 16).

Pohané v Boží blízkosti

I v Novém zákoně se objevuje toto slovo o obnově Davidova stánku. Apoštolové rozhodovali o tom, zda věřící z pohanů musí dodržovat Mojžíšův zákon, nebo zda jsou spaseni na základě pouhé milosti skrze víru (Sk 15,16-17). Jakub si uvědomil, co se dělo v Davidově stánku. Bylo to místo setkávání s Bohem, odkud se pohané volali do Boží přítomnosti. Už v době před Kristovou obětí je David povolával do nejintenzivnější Boží blízkosti, kam měl jinak přístup jen velekněz a to jen jednou za rok na svátek smíření. Jak by tedy on mohl požadovat, aby pohané zachovávali zákon?

Davidův stánek v naší době

Tím Davidem, o kterém se v novozákonní době mluví, je Ježíš Kristus. Ježíš usedl na trůně Davidově a David byl jen předchůdcem toho pravého velkého Krále (Ez 37, 24,26-27). Ježíš přinesl novou smlouvu, která je věčná. Na základě této smlouvy budou lidé žít podle Boží pravdy a Božích řádů. Bůh zbuduje svou svatyni uprostřed lidu.

Význam Davidova stánku pro nás

Bůh říká, že obnova uctívání povede pohany k horlivému hledání Boha. Dokonce všechny národy, nad kterými bude během uctívání vzýváno Boží jméno. Bude to jako za dnů Davida, kdy pohané viděli zjevnou Boží slávu ve stánku a obraceli se k Bohu. I dnes se lidé budou setkávat s Bohem během prorockého uctívání a nevěřící lidé zakusí Boží dotek a začnou hledat Boha, protože uvidí jeho moc a zažijí potěšení na svatém místě. Žijeme v době, kdy Bůh obnovuje zbořený Davidův stánek. Tímto stánkem budou místa nepřetržitého uctívání Boha, kde se budou dít zázraky, znamení, budou to místa uzdravení, osvobození, odpočinutí u nohou Ježíšových. Budou to místa otevřeného nebe, místa spočinutí, ale zároveň místa, odkud se povede strategický boj proti vládě temnoty ve světě. Ve stánku bude znít nebeská chvála, bude se tam rodit nová píseň, která zasáhne srdce všech, kdo ji uslyší. V té chvále bude Boží moc. Lidé přijmou nové a hluboké zjevení o Otci a jeho lásce, ale také o důstojnosti Hospodinově a jeho velebném majestátu. Najdou vlastní identitu a poznají svou hodnotu, kterou mají u Boha. Přijde Boží bázeň do církve. Bůh bude bydlet uprostřed svého lidu a jeho přítomnost bude až hmatatelná. Bude to hnutí obnovy, které přinese nový oheň a moc do církve, těla Kristova. Už se to děje po mnoha místech světa, ale už i v České republice se rodí Davidovy stánky, ačkoliv zatím nikde není nepřetržitý proud chval. To však přijde.

David Loula

Číst článek

Tomáš Korčák

Číst článek

Miloš Kačírek

Audio vyučování